เป้าหมาย (Understanding Goal):

เป้าหมาย (Understanding Goal):นักเรียนเข้าใจ และรับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับชุมชน รวมถึงบุคคลและสถานที่ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าใจบทบาท หน้าที่ และความสัมพันธ์ของอาชีพต่างๆ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมและคุ้มค่า ชื่นชม ยินดี ยอมรับความแตกต่างของแต่ละบุคคล เคารพและให้เกียรติผู้อื่น ตลอดจนมีเจนคติที่ดีต่ออาชีพต่างๆ


Gallery


ภาพประจำตัวนักเรียน  ชั้นอนุบาล 2    ผู้หญิงจำนวน 16  คน  ผู้ชายจำนวน  9 คน  รวมทั้งหมด 25 คน

 เด็กหญิงกรกช  สุขอัตตะ                 
เด็กหญิงสุวรรณจิตรี  พิษณุวงษ์
ด็กหญิงกานพิชชา  เหง่าวังจาน
เด็กหญิงอธิชา  อุทธาพงษ์
เด็กหญิงจิรประภา  ธิรางกูรรัตน์
เด็กชายกษิดิน  สถานทิพย์
เด็กหญิงณัฐฐาพร  พิมพาชาติ
เด็กชายจักรกฤษณ์  อาจทวีคูณ
เด็กหญิงธนิชา  มานะโพน

เด็กชายณัฐดนัย  อาจทวีคูณ
เด็กหญิงนุดี  พละกลาง

เด็กชายธนภัทร  วังขนาย
เด็กหญิงปภัทรพร  จันตะคุปต์
เด็กชายภานุกร  ละเอียด
เด็กหญิงปิยะรัสมี  อนันต์ประเสริฐ
เด็กชายรชต  มุ่งกลาง
เด็กหญิงพัชราภา  พิมพ์เชื้อ
เด็กชายวรวิทย์  แสงดาว
เด็กหญิงพิชญ์ณัชชา  แก่นจันทร์
เด็กชายอภิเดช  สงครามรอด
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  แคนสิงห์
เด็กชายภควัต  รัตนวนิชย์โรจน์
เด็กหญิงเมลดา  ปัญจเดชาชัย
เด็กหญิงศิรารมย์  ทองแท้
เด็กหญิงศิริวรรณ  กรกรรณ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น