เป้าหมาย (Understanding Goal):

เป้าหมาย (Understanding Goal):นักเรียนเข้าใจ และรับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับชุมชน รวมถึงบุคคลและสถานที่ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าใจบทบาท หน้าที่ และความสัมพันธ์ของอาชีพต่างๆ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมและคุ้มค่า ชื่นชม ยินดี ยอมรับความแตกต่างของแต่ละบุคคล เคารพและให้เกียรติผู้อื่น ตลอดจนมีเจนคติที่ดีต่ออาชีพต่างๆ


Week5

เป้าหมายรายสัปดาห์  : เข้าใจเกี่ยวกับประเพณีพิธีบุญข้าวจี่สามารถอธิบายความหมายความเป็นมาขั้นตอนการปฏิบัติของบุญข้าวจี่ในชุมชนยอมรับและเคารพในความแตกต่างของแต่ละชุมชนทั้งยังสามารถเข้าร่วมพิธีกรรมได้อย่างเหมาะสม
Week
lnput
Process
Output
Outcome
5


โจทย์ :
บุญข้าวจี่
Key  Question
ทำไมต้องมีการทำบุญข้าวจี่
เครื่องมือคิด
Brainstorms :
ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของบุญข้าวจี่
Show and Learn : นำเสนอวิธีการทำข้าวจี่
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
- ผู้ปกครอง
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
 - นิทานเรื่อง ตอน บุญข้าวจี่
- วัสถุดิบ /อุปกรณ์ในการทำข้าวจี่วันจันทร์ ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูเล่านิทานเรื่อง ฮีตสิบสองคลองสิบสี่ ตอน บุญข้าวจี่
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด ในนิทานมีตัวละครใครบ้าง  มีหน้าที่ทำอะไรบ้าง
เชื่อม :
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ นิทานที่ได้ฟัง
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของบุญข้าวจี่
 ใช้ :
 นักเรียนวาดภาพระบายสีเกี่ยวกับบุญข้าวจี่
วันอังคาร ( 1 ชั่วโมง )
ชง : (กิจกรรมผู้ปกครองอาสา)
- ครูแลนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากเมื่อวาน
- ครูให้นักเรียนสังเกต วัสดุ  ใบมะพร้าว กระดาษ ใบตอง  ไม้ไผ่
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด  เห็นอะไร  นำไปทำอะไรได้บ้าง  คิดว่าเกี่ยวข้องอะไรกับบุญข้าวจี่
- ผู้ปกครองอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดสถานที่ในการทำบุญข้าวจี่  ซุ้มใบมะพร้าว  ธงไม้ไผ่ ใบตองกล้วย
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด แล้วนักเรียนจะจัดทำ ซุ้มใบมะพร้าว  ธงไม้ไผ่ ใบตองกล้วย
เชื่อม :
 ครูนักเรียนผู้ปกครองร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจักสาน  ใบมะพร้าว  ใบตอง กระดาษ ไม้ไผ่  เพื่อตกแต่งในพิธีบุญข้าวจี่
ใช้ :
- ผู้ปกครองและนักเรียนร่วมกันประดิษฐ์  ตะกร้อ , นก
- นักเรียน Show and Learn  ตะกร้อ, นก
- (การบ้าน  ครูให้นักเรียนสอบถามความเป็นมาของบุญข้าวจี่ในชุมชนของตนเอง
 พร้อมกับนักเรียนเตรียมข้าวสารข้าวเหนียวมา )
วันพุธ  ( 1ชั่วโมง)
ชง :
- ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากเมื่อวาน
- นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการไปสอบถามผู้ปกครองเกี่ยวกับบุญข้าวจี่
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด  แต่ละชุมชนมีวิธีการทำข้าวจี่เหมือนหรือต่างกันอย่างไร
เชื่อม :
 ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเพณีบุญข้าวจี่ของหมู่บ้านของหมู่บ้านตนเองว่าเหมือนหรือต่างกันอย่างไร
ใช้ :
นักเรียน Show  and  Learn การทำบุญข้าวจี่ว่ามีวิธีการทำอย่างไรบ้าง

วันพฤหัสบดี ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากเมื่อวาน
- ครูนำข้าวจี่มาให้นักเรียนสังเกต
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด  นักเรียนเห็นอะไร  มีวิธีทำอย่างไรบ้าง
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้าวจี่และวิธีการทำ
ใช้
 ครูและนักเรียนร่วมกันทำข้าวจี่
วันศุกร์ (ชั่วโมง)
ชง :
- ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากเมื่อวาน
- ครูนำแผ่นขนมหูช้างมาให้นักเรียนสังเกต
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด  นักเรียนเห็นอะไร  เคยเห็นที่ไหน  เอาไปทำอะไรได้บ้าง 
 เชื่อม :
 ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้าวจี่และวิธีการทำ
 ใช้ :
ครูและนักเรียนร่วมกันทำขนมหูช้าง


ภาระงาน
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของบุญข้าวจี่
 - พูดคุยแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำตลอดทั้งสัปดาห์
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำข้าวจี่
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำขนมหูช้าง

ชิ้นงาน
- นักเรียนวาดภาพระบายสีเกี่ยวกับบุญประเพณีที่นักเรียนรู้จัก
- วาดภาพระบายสีอุปกรณ์และส่วนผสมในการทำข้าวจี่
- นักเรียนประดิษฐ์ตะกร้อ , นก
ความรู้
เข้าใจเกี่ยวกับประเพณีพิธีบุญข้าวจี่สามารถอธิบายความหมายความเป็นมาขั้นตอนการปฏิบัติของบุญข้าวจี่ในชุมชนยอมรับและเคารพในความแตกต่างของแต่ละชุมชนทั้งยังสามารถเข้าร่วมพิธีกรรมได้อย่างเหมาะสม
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- เลือกใช้เครื่องมือ เช่น ดินสอ สี กระดาษ ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
- สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและดูแลตนเองได้
ทักษะการคิด
 - คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเดินสำรวจและการฟังนิทาน รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
-  สามารถอธิบายให้เหตุผลเกี่ยวกับสิ่งที่ตนอยากเรียนรู้ได้
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้
ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่มและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
สามารถค้นหาข้อมูลจากการสอบถาม ครู ผู้ปกครองหรือผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจ
คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
- มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน 
   - ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกันภาพกิจกรรม
ภาพชิ้นงาน
1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกหลังการสอน
    ในสัปดาห์ที่ 5 พี่ๆ อนุบาล 2 ได้เรียนรู้เกี่ยวกับบุญข้าวจี่ พี่ๆ อนุบาล 2 ได้สอบถามประวัติความเป็นมาของบุญข้าวจี่ จากผู้ปกครองแล้วนำเสนอให้ครูและเพื่อนฟัง เกี่ยวกับอุปกรณ์ในการทำ และวิธีทำ ครูนำข้าวจี่ใส่กล่องมาให้นักเรียนดมกลิ่น ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่าในกล่องน่าจะเป็นอะไร พี่อุ้ม : เหมือนกับกลิ่นหมูทอดค่ะ พี่กาย: ไก่ยางครับ พี่หนูยิ้ม : ปิ้งตับค่ะ พี่ๆ อนุบาล 2 ส่วมมากจะเหมือนไก่ยาง ทุกคนได้ดมกลิ่นแล้ว แล้วมาดูพร้อมกันว่าในกล่องเป็นอะไร พี่ๆ หลายคนบอกว่าไม่เหมือนกลิ่นของข้าวจี่เลย พี่ๆ อนุบาล 2 ได้ช่วยกันจัดเตรียมอุปกรณ์ในการทำขาวจี่ พี่ๆ เตรียมข้าวสารข้าวเหนี่ยวมา ครูและนักเรียนร่วมกันแช่ข้าวสารไว้ คืนหนึ่งในตอนเช้านำมานึ่ง แล้วนักเรียนเตรียมไข่ไก่มาพร้อมที่จะทำข้าวจี่ ครูและนักเรียนร่วมกันปั้นข้าวเหนี่ยวให้เป็นวงกลม แล้วนำเกลือใส่ แล้วนำไปจี่ พี่ๆ สนุกสนานกับการทำข้าวจี่ พี่ฮิว : ทำไมต้องใส่ไก่ด้วยครับ พี่สาว : .ใส่ไข่ทำให้อร่อยค่ะ พี่ๆ อนุบาล 2 ชอบมากบอกว่าอร่อยมากและอยากทำอีก และในวันศุกร์ ครูนำแผ่นข้าวเกรียบมาให้นักเรียนสังเกต ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่าพี่เขาเป็นอะไร เหมือนกับอะไร พี่วันใหม่ : แผ่นมันค่ะ พี่อุ้ม :มะม่วงกวนเป็นแผ่นๆ ค่ะ พี่ออม : กล้วยแผ่นค่ะ ครูและนักเรียนร่วมกันทอดข้าวเกรียบ พี่ไดมอนด์ : ทำไมตอนที่ยังไม่ทอดแผ่นพี่เขาเล็กนิดเดียวครับ พี่ฮิว : พี่เขาเหมือนหนวดปลาหมึกที่ขยายใหญ่เลยครับ พี่หนูดี : พี่เขาหอมจังเลยค่ะ พี่กาย : ทำไมตอนพี่เขาโดนน้ำมันแล้วต้องเป็นแผ่นใหญ่ พี่ๆ ทุกคนตื่นเต้นในการที่ได้มานำแผ่นข้าวเกรียบมาทอด ผู้ปกครองอาสาในสัปดาห์นี้ ผู้ปกครองมาสร้างการเรียนรู้ให้กับ พี่ๆ อนุบาล 2 กิจกรรมจักสาน นก แหวน นาฬิกา ตะกร้อ พี่ๆ สนุกสนานกับกิจกรรมจักสานกับผู้ปกครองเพราะว่าทุกคนอยากได้กลับไปเล่นที่บ้าน ในสัปดาห์นี้พี่ๆ ทุกคนให้ความสนใจในการทำกิจกรรม และเตรียมอุปกรณืในการทำกิจกรรมทุกคนทำได้เยี่ยมมากค่ะ

    ตอบลบ