เป้าหมาย (Understanding Goal):

เป้าหมาย (Understanding Goal):นักเรียนเข้าใจ และรับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับชุมชน รวมถึงบุคคลและสถานที่ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าใจบทบาท หน้าที่ และความสัมพันธ์ของอาชีพต่างๆ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมและคุ้มค่า ชื่นชม ยินดี ยอมรับความแตกต่างของแต่ละบุคคล เคารพและให้เกียรติผู้อื่น ตลอดจนมีเจนคติที่ดีต่ออาชีพต่างๆ


Week9

เป้าหมายรายสัปดาห์ :  นักเรียนเข้าใจและสามารถสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้  เรื่องชุมชนในอดีต อีกทั้งสามารถเผยแพร่หรือถ่ายทอดความเข้าใจให้ผู้อื่นฟังได้อย่างเหมาะสม
Week
lnput
Process
Output
Outcome
   9

  โจทย์
สรุปองค์ความรู้
นิทรรศการ
 - การแสดงละคร
Key  Questions
- นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับ หน่วย ชุมชนในอดีต
นักเรียนจะเผยแพร่ความรู้เรื่องเกี่ยวกับหน่วย “ ชุมชนในอดีต
ให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างไร ?
เครื่องมือคิด
Brainstorms :
ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ หน่วย ชุมชนในอดีต
Wall  Thinking :                 
 ใบงานเขียน  Mind  Mapping  สิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ หน่วย ชุมชนในอดีต
Show and Learn: นำเสนอชิ้นงาน web สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
-ผู้ปกครอง
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน


วันจันทร์ ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
ครูเล่านิทานเรื่อง  การละเล่นพื้นบ้านในสมัยก่อน
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด  ในนิทานมีการละเล่นอะไรบ้าง  มีการเล่นอย่างไร การละเล่นในสมัยก่อนกับการละเล่นปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการละเล่นในสมัยก่อนกับการละเล่นปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
.ใช้ :
นักเรียนสรุปองค์ความรู้หลังเรียนในรูปแบบMind Mapping

วันอังคาร  วันพุธ ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนจะนำเสนอความเข้าใจเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ ชุมชนในอดีตให้ผู้อื่นเรียนรู้ร่วมได้อย่างไร
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ใน หน่วยการเรียนรู้ใน Quarter นี้
ใช้ :
ครูและนักเรียนออกแบบวางแผนนำเสนอองค์ความรู้ผ่านนิทรรศการ  การเล่นละคร  เพลง ฯลฯ
วันพฤหัสบดี ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด  นักเรียนจะจัดนิทรรศการให้ผู้อื่นสนใจได้อย่างไร และมีรูปแบบการจัดอย่างไรบ้าง?
เชื่อม :
ครูและนักเรียนพูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการ
ใช้ :
ครูและนักเรียนร่วมกันจัดนิทรรศการในห้องเรียน
วันศุกร์ ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
 ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ตลอดทั้งสัปดาห์นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง?
เชื่อม :
- ครูและนักเรียนร่วมทบทวนกิจกรรมที่ผ่านมาและแลกเปลี่ยน คำถาม ข้อสงสัยจากสิ่งที่รู้แล้ว
และสิ่งที่อยากเรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยชุมชนในอดีต ” เพื่อให้เกิดความเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวอีกครั้ง
นักเรียนทุกคน Show and Learn
นำเสนอ สรุปความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนรู้หน่วย “ ชุมชนในอดีต  ” ให้ครูและเพื่อนๆฟัง
ใช้ :
นักเรียนนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ผ่านการแสดงละครเต้นประกอบเพลง  ละคร
ภาระงาน
พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมการละเล่น
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้
ตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ
หน่วย ชุมชนในอดีตให้ผู้อื่นเข้าใจ
ชิ้นงาน
ใบงานเขียน web สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้
ความรู้
นักเรียนเข้าใจและสามารถสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้  เรื่องชุมชนในอดีต อีกทั้งสามารถเผยแพร่หรือถ่ายทอดความเข้าใจให้ผู้อื่นฟังได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
เลือกใช้เครื่องมือในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
สามารถปฏิบัติกิจกวัตรประจำวันและดูแลตนเองได้
ทักษะการคิด
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูภาพยนตร์และคลิป รวมทั้งสามารถ
เชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
คิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
คิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการสังเกต
สังเกตความเหมือนความแตกต่างสิ่งต่างๆ โดยรวมทั้งสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
สามารถค้นหาข้อมูลจากการสอบถาม ครู
ผู้ปกครองหรือผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจ
คุณลักษณะ :
เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
- มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน

ตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้

ตัวอย่างชิ้นงาน
1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกหลังการสอน
    สัปดาห์ที่ 9 พี่ๆ อนุบาล 2 ได้สรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ Quarter ที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ "ชุมชนในอดีต" พี่ๆ สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิถีและการดำรงชีวิตของคนในอดีต สามารถอธิบายถึงประเพณี ขนบธรรมเนียม การละเล่นและการกินของคนในอดีต ตลอดจนสามารถอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ยอมรับและเคารพในความแตกแตกของแต่ละชุมชน สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม ครูนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้โดย เผยแพร่ ผ่านการแสดงละคร พี่ๆ อนุบาล 2 ร่วมกันซ้อมการแสดงและเล่นประกอบเพลงพร้อมจัดนิทรรศการโชว์ชิ้นผ่านจากสิ่งที่ได้เรียนรู้ให้ผู้ปกครองชื่นชมความงอกงาม ตลอดทั้งสัปดาห์พี่ๆ ทุกคนทำได้เยี่ยมมากค่ะ

    ตอบลบ