เป้าหมาย (Understanding Goal):

เป้าหมาย (Understanding Goal):นักเรียนเข้าใจ และรับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับชุมชน รวมถึงบุคคลและสถานที่ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าใจบทบาท หน้าที่ และความสัมพันธ์ของอาชีพต่างๆ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมและคุ้มค่า ชื่นชม ยินดี ยอมรับความแตกต่างของแต่ละบุคคล เคารพและให้เกียรติผู้อื่น ตลอดจนมีเจนคติที่ดีต่ออาชีพต่างๆ


Week3

เป้าหมายรายสัปดาห์  : นักเรียนเข้าใจและสามารถอธิบายที่ตั้งของหมู่บ้าน ร่วมทั้งสามารถ บอกความเป็นมาของหมู่บ้านของตนเองให้ผู้อื่นเข้าใจได้
Week
lnput
Process
Output
Outcome
3


โจทย์ :
หมู่บ้าน
Key  Question
หมู่บ้านของนักเรียนมีความเป็นมาอย่างไร
เครื่องมือคิด
Brainstorms :
ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านตนเอง
Show and Learn : นำเสนอชื่อหมู่บ้านในฝัน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
- ผู้ปกครอง
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
 - นิทานเรื่อง บ้านพอเพียง
 - คลิปวีดีโอ “หมู่บ้านเห็ดหอม”วันจันทร์ ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
- ครูเล่านิทานเรื่อง บ้านพอเพียง
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด ในนิทานมีตัวละครใครบ้าง แต่ละคน มีหน้าที่ทำอะไรบ้าง
เชื่อม :
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ นิทานที่ได้ฟัง
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบ้านพอเพียง
 ใช้ :
 นักเรียนวาดภาพระบายสีบ้านของตนเอง
- (การบ้าน ครูให้นักเรียนสอบถามผู้ปกครอง ผู้รู้ในหมู่บ้านตนเองเรื่อง จำนวนครอบครัว อาชีพ สถานที่ในหมู่บ้าน  ฯลฯ)
วันอังคาร ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากมื่อวาน
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการสอบถามผู้ปกครอง ผู้รู้ในหมู่บ้านตนเองเรื่อง จำนวนครอบครัว อาชีพ สถานที่ในหมู่บ้าน  ฯลฯ)
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอบถามผู้ปกครองเรื่อง จำนวนครอบครัว อาชีพ สถานที่ในหมู่บ้าน  ฯลฯ)
ใช้ :
นักเรียนปั่นดินน้ำมันอาชีพในชุมชนที่นักเรียนรู้จัก
วันพุธ ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มตามหมู่บ้านที่ตนเองอาศัยอยู่ 
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด  หมู่บ้านของนักเรียน  ชื่อว่าอะไร  มีจุดเด่นหรือสัญลักษณ์ที่สังเกตได้ชัดว่าเป็นหมู่บ้านตนเอง
เชื่อม :
 ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับชื่อหมู่บ้าน จุดที่สังเกตเห็นได้ชัดเจนของหมู่บ้านของตนเองที่สามารถจดจำได้ง่าย
ใช้ :
- นักเรียนวาดภาพจุดเด่นของหมู่บ้าน
- นักเรียนนำเสนอจุดเด่นของหมู่บ้านเป็นเป็นกลุ่ม
วันพฤหัสบดี ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูเปิดคลิปวีดีโอ “หมู่บ้านเห็ดหอม”
 - ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนเห็นอะไร  รู้สึกอย่างไร
เชื่อม :
- ครูและนักเรียนระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดูจากคลิปวีดีโอ
- ครูและนักเรียนเชื่อมโยงเข้าสู่หมู่บ้านของตนเอง
ใช้
 นักเรียนปะติดรูปบ้าน
วันศุกร์ (ชั่วโมง)
ชง :
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด  ถ้านักเรียนไม่อยากอยู่บ้านเดิมจะตั้งชื่อว่าอะไร
เชื่อม :
 ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับชื่อของหมู่บ้าน สมาชิกในหมู่บ้าน
ใช้
:
นักเรียนนำเสนอชื่อหมู่บ้านในฝันภาระงาน
สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับหมู่บ้านที่ตนเองอยู่ เช่น จำนวนครอบครัว อาชีพ สถานที่ในชุมชน
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับชื่อหมู่บ้านของตนเองร่วมกัน
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำตลอดทั้งสัปดาห์
-พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยว
กับบทบาทสมมติ
ชิ้นงาน
- วาดภาพบ้านของตนเอง
- ปั่นดินน้ำมันอาชีพในชุมชนที่นักเรียนรู้จัก
- ประดิษฐ์บ้านจากวัสดุต่างๆ

ความรู้
นักเรียนเข้าใจและสามารถอธิบายที่ตั้งของหมู่บ้าน ร่วมทั้งสามารถ บอกความเป็นมาของหมู่บ้านตนเองให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- เลือกใช้เครื่องมือ เช่น ดินสอ สี กระดาษ ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
- สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและดูแลตนเองได้
ทักษะการคิด
 - คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเดินสำรวจและการฟังนิทาน รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
-  สามารถอธิบายให้เหตุผลเกี่ยวกับสิ่งที่ตนอยากเรียนรู้ได้
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้
ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่มและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
สามารถค้นหาข้อมูลจากการสอบถาม ครู ผู้ปกครองหรือผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจ
คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
- มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน 
   - ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกันตัวอย่างกิจกรรม

ภาพชิ้นงาน1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกหลังการสอน
    ในสัปดาห์ที่ 3 พี่ ๆ อนุบาล 2 ได้เรียนรู้เกี่ยวกับหมู่บ้าน ในสัปดาห์นี้พี่ๆ อนุบาล 2 ได้สอบถามผู้ปกครองเกี่ยวกับหมู่บ้านของตนเอง เรื่อง จำนวนครอบครัว อาชีพ สถานที่ในชุมชน พี่ๆ อนุบาล 2 ได้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับหมู่บ้านของตนเองที่อาศัยอยู่ให้ครุและเื่อนๆ ฟัง พี่ๆ อนุบาล 2 แบ่งกลุ่มตามหมู่บ้านที่ตนเองอาศัยอยู่พร้อมกับบอกจุดเด่นหรือสัญญาลักษณ์ที่สังเกตเห็นได้ชัดเจน พี่ๆ อนุบาล 2 ได้ประดิษฐ์บ้านจากวัสดุต่างๆ พร้อมจัดหมู่บ้านในฝันพร้อมตั้งชื่อหมู่บ้านร่วมกัน กลุ่มของบ้านยาง พี่อุ้ม พี่หนูยิ้ม พี่พลอย พี่สายไหม นำเสนอชื่อหมู่บ้านของตนเอง พี่พลอย : ก่อนที่จะเข้าไปในหมู่บ้านยางจะมีศาลากลางน้ำที่ก่อนเข้าหมู่บ้านติดกับวัด พี่อุ้ม : จะสังเกตเห็นได้ชัดก่อนเข้าหมู่บ้านจะมีป้ายชื่อหมู่บ้านอยู่ค่ะ พี่หนูยิ้ม : ก่อนเข้าหมู่บ้านจะเจอวัดก่อนมาถึงบ้านหนูค่ะ กลุ่มบ้านหนองโดน พี่น๊อต : ผมจะสังเกตเห็นป้ายใหญ่ๆ ที่ทางเข้าบ้านครับ

    ตอบลบ