เป้าหมาย (Understanding Goal):

เป้าหมาย (Understanding Goal):นักเรียนเข้าใจ และรับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับชุมชน รวมถึงบุคคลและสถานที่ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าใจบทบาท หน้าที่ และความสัมพันธ์ของอาชีพต่างๆ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมและคุ้มค่า ชื่นชม ยินดี ยอมรับความแตกต่างของแต่ละบุคคล เคารพและให้เกียรติผู้อื่น ตลอดจนมีเจนคติที่ดีต่ออาชีพต่างๆ


Week7

เป้าหมายรายสัปดาห์  นักเรียนสามารถเรียนรู้เข้าใจถึงประโยชน์  ในการละเล่น  ข้อควรละวัง  และสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้  เช่น รู้จักเลือกเล่นของเล่นที่เหมาะสมกับตนเอง
Week
lnput
Process
Output
Outcome
7


โจทย์ :
การละเล่นพื้นบ้านในอดีต
- เดินกะลา
- ม้าก้านกล้วย
- โพงพาง
- ม้าหลังโปก
Key  Question
การละเล่นพื้นบ้านมีวิธีการเล่นอย่างไรบ้าง
เครื่องมือคิด
Brainstorms :
ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการละเล่นพื้นบ้าน
Show and Learn : นำเสนอวิธีการละเล่นพื้นบ้าน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
- ผู้ปกครอง
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
 - นิทานเรื่อง  การละเล่นไทยวันจันทร์ ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูเล่านิทานเรื่อง การละเล่นไทย
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด ในนิทานมีตัวละครใครบ้าง  มีการเล่นอย่างไร
เชื่อม :
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ นิทานที่ได้ฟัง
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวการละเล่นไทย
 ใช้ :
 นักเรียนแตก  web การละเล่นพื้นบ้าน
วันอังคาร ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลงโพงพางเอย. 
" โพงพางเอย ปลาเข้าลอด  ปลาตาบอด เข้าลอดโพงพาง  โพงพางเอย นกกระยางเข้าลอด   เสือปลาตาบอด
 เข้าลอดโพงพาง  กินปลาเป็นหรือกินปลาตาย "

เชื่อม :
- ครูและนักเรียนสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการละเล่นต่าง ๆของภาคเหนือ  เช่น การละเล่นโพงพาง 
-ครูอธิบายขั้นตอนการเล่น โพงพาง”  ดังนี้
    1.เลือกคนที่เป็นปลา โดยการจับไม้สั้นไม้ยาว เอาผ้าผูกตาคนที่เป็นปลา แล้วหมุน 3รอบ

2. ผู้เล่นคนอื่นๆ ล้อมวงจับมือกันเดินเป็นวงกลม พร้อมร้องเพลงประกอบ เมื่อจบเพลงนั่งลง ถามว่า "ปลาเป็นหรือปลาตาย" ถ้าตอบว่า "ปลาเป็น" คนที่อยู่รอบวงจะขยับเขยื้อน
หนีได้ ถ้าบอก "ปลาตาย" จะต้องนั่งอยู่เฉยๆ คนที่ถูกปิดตาทายถูกก็ต้องมาเป็นแทน ถ้าทายผิดต้องเป็นต่อไป (ผู้ที่เป็นปลา ซึ่งถูกปิดตาจะต้องทายว่า ผู้ที่ถูกจับได้เป็นใคร
ชื่ออะไร)
ใช้ :
 นักเรียนเล่นการละเล่น  “โพงพาง

วันพุธ  ( 1ชั่วโมง)
ชง :
ครูนำผ้าที่มัดให้เป็นก้อนกลม ๆ มาให้นักเรียนสังเกตดู ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดนักเรียนเห็นอะไร?”
 “คิดว่านำไปเล่นได้อย่างไร?
เชื่อม :
 ครูและนักเรียนสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการละเล่น  “ม้าหลังโปก
-ครูให้นักเรียนจับคู่แล้วยืนเป็นวงกลม
- ครูสาธิตวิธีการละเล่นม้าหลังโปก”  ดังนี้
     1.ใช้ผ้ามัดเป็นก้อนกลม ๆ เป็นอุปกรณ์ในการเล่น
     2. ผู้เล่นจับคู่ ม้า กับ คนขี่โดยคนขี่ ขึ้นขี่หลังม้าให้ครบทุกคน ยืนล้อม เป็นวงกลม
     3.ให้แต่ละคู่อยู่ห่างกันพอประมาณ
     4. ผู้เล่นฝ่ายคนขี่ เริ่มโยนบอลให้ผู้ขี่คนอื่นและโยนส่งต่อกันไปเรื่อย ๆ วนไปตามที่ยืนล้อมวงกัน
     5. ฝ่ายม้าพยายามทำให้คนขี่รับบอลไม่ได้ด้วยการไม่อยู่นิ่ง ๆ ให้เป็นอุปสรรคต่อการรับบอล ฝ่ายคนขี่ก็ต้องพยายามรับบอลให้ได้หากม้าดื้อเกินไปก็อนุญาตให้ลงโทษด้วยการเอาลูกบอลเคาะหัว ห้ามใช้ อย่างอื่น (จะเคาะหัวม้าได้ ก็ต่อเมื่อ มีบอลอยู่ในมือ)
    6.หากฝ่ายขี่รับบอลไม่ได้ หรือทำบอลหลุดมือ ตกพื้น ฝ่ายม้าต้องรีบตะครุบบอล แล้วปาใส่ให้โดนผู้เล่นฝ่ายคนขี่ คนใดก็ได้ ถ้าปาโดน ก็จะสลับ กลับข้าง ให้ฝ่ายม้าเป็นคนขี่ ฝ่ายคนขี่ กลับมาเป็นม้า บ้าง
แต่ถ้าปา ไม่โดน ฝ่ายม้าก็จะต้องเป็นม้าให้ฝ่ายคนขี่ ตามเดิม 

 ใช้ :
ครูนักเรียนเล่นการละเล่น ม้าหลังโปก
วันพฤหัสบดี ( 1 ชั่วโมง )
ชง : (กิจกรรมผู้ปกครองอาสา)
-  ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากเมื่อวาน 
 -  ครูให้นักเรียนสังเกต  วัสดุ  ใบตองกล้วย  ก้านกล้วย
กะลา
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด  นักเรียนเห็นอะไร  นำไปทำของเล่นอะไรได้บ้าง
- ผู้ปกครองอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเล่น
เชื่อม :
ครูนักเรียนผู้ปกครองร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำของเล่น จากใบตอง  ก้านกล้วย  กะลา 
ใช้
- ผู้ปกครองนักเรียนร่วมกันเล่นม้าก้านกล้วย  เดินกะลา
 - ครูและนักเรียนสรุปขั้นตอนการทำของเล่น  จากก้านกล้วย  กะลา
วันศุกร์ (ชั่วโมง)
ชง :
- ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากเมื่อวาน
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด  นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับการละเล่นพื้นบ้าน
 เชื่อม :
  ครูและนักเรียนพูดคุยสนทนาเกี่ยวกับกิจกรรมการละเล่นที่ได้เล่นมาทั้งสัปดาห์
 ใช้ :
นักเรียนเขียน Web เกี่ยวกับกิจกรรมการละเล่นที่ผ่านมาทั้งสัปดาห์ รวมถึงวิธีการเล่น/ข้อควรระวังในการเล่น


ภาระงาน
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการละเล่นพื้นบ้าน
 - พูดคุยแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำตลอดทั้งสัปดาห์
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเล่นโพงพาง
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเล่นม้าหลังโปก


ชิ้นงาน
- นักเรียนแตก  web การละเล่นพื้นบ้าน
- นักเรียนเขียน Web เกี่ยวกับกิจกรรมการละเล่นที่ผ่านมาทั้งสัปดาห์ รวมถึงวิธีการเล่น/ข้อควรระวังในการเล่น

ความรู้
นักเรียนสามารถเรียนรู้เข้าใจถึงประโยชน์  ในการละเล่น  ข้อควรละวัง  และสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้  เช่น รู้จักเลือกเล่นของเล่นที่เหมาะสมกับตนเอง
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- เลือกใช้เครื่องมือ เช่น ดินสอ สี กระดาษ ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
- สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและดูแลตนเองได้
ทักษะการคิด
 - คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเดินสำรวจและการฟังนิทาน รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
-  สามารถอธิบายให้เหตุผลเกี่ยวกับสิ่งที่ตนอยากเรียนรู้ได้
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้
ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่มและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
สามารถค้นหาข้อมูลจากการสอบถาม ครู ผู้ปกครองหรือผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจ
คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
- มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน 
   - ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกันภาพกิจกรรมการเรียนรู้ภาพชิ้นงาน1 ความคิดเห็น:

 1. บันทึกหลังการสอน
  ในสัปดาห์ที่ 7 พี่ๆ อนุบาล 2 ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการละเล่นพื้นบ้านในสมัยก่อน ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด พี่ๆ อนุบาล 2 รู้จักการละเล่นอะไรบ้างและมีวิธีการเล่นอย่างไร
  พี่กาย : ม้าก้านกล้วยครับตาผมเคยทำให้เล่นวิ่งแข่งกันครับ
  พี่อ๋อมแอ๋ม : ปิดตาตีปี๊บค่ะ
  พี่น๊อต : รีรีข้าวสารครับ
  พี่แสตมป์ : กระโดดยางครับ
  พี่อุ้ม : เป่าหนังยางค่ะ
  พี่ไดมอนด์ : งูกินหางครับ
  พี่วันใหม่ : ปิดตาทายค่ะ
  พี่โช๊ค : มอญซ่อนผ้าครับ
  พี่ใบพลู : วิ่งเปรี้ยวค่ะ
  พี่พลอย : ปลาเป็นปลาตายค่ะ (โพงพาง)
  ครูและพี่ๆ อนุบาล 2 ร่วมเล่นการละเล่นพื้นบ้าน ปิดตาทาย รีรีข้าวสาร มอญซ่อนผ้า วิ่งเปี้ยว วิ่งม้าก้านกล้วย โพงพาง
  ผู้ปกครองอาสา ร่วมสร้างการเรียนรู้ให้กับพี่ๆ อนุบาล 2 ในสัปดาห์นี้ ผู้ปกครองพาพี่ๆ อนุบาล 2 ทำของเล่นจากวัสดุธรรมชาติ เพื่อเล่นในการละเล่นพื้นบ้าน ม้าก้านกล้วย ปืนก้านกล้วย รถจากก้านกล้วย
  พี่ๆ อนุบาล 2 ได้เรียนรู้วิธีการทำ และได้ลงมือทำด้วยตนเองพี่ๆ ทุกคนต่างตื่นเต้นดีใจและได้ร่วมทำกับผู้ปกครองอย่างตั้งใจ ได้เล่นกับเพื่อนๆ สนุกสนานร่วมกันพี่ๆ ทุกคนทำได้เยี่ยมมากค่ะ

  ตอบลบ