เป้าหมาย (Understanding Goal):

เป้าหมาย (Understanding Goal):นักเรียนเข้าใจ และรับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับชุมชน รวมถึงบุคคลและสถานที่ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าใจบทบาท หน้าที่ และความสัมพันธ์ของอาชีพต่างๆ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมและคุ้มค่า ชื่นชม ยินดี ยอมรับความแตกต่างของแต่ละบุคคล เคารพและให้เกียรติผู้อื่น ตลอดจนมีเจนคติที่ดีต่ออาชีพต่างๆ


Week2

เป้าหมายรายสัปดาห์ : สามารถแสดงความคิดเห็น และอธิบายสิ่งที่ตนเองรู้และต้องการรู้เกี่ยวกับร่างกาย  โดยให้เหตุผลอ้างอิง เพื่อสร้างความเข้าใจของตนเองได้
Week
lnput
Process
Output
Outcome

2

โจทย์ :
สิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้ใน หน่วย “ชุมชนในอดีต 
Key  Question
สิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้ใน หน่วย “ ชุมนในอดีต ”
เครื่องมือคิด
Brainstorms :
- ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ฟังนิทาน
- ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่รู้แล้วและอยากเรียนรู้เกี่ยวชุมชนในอดีต
Think  Pair Share : สิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากรู้
Blackboard  Share : สิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- นิทานเรื่อง เรื่อง “ชุมชนสีขาว”
 - เพลง "ชุมชนแสนสุข"วันจันทร์ ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
- ครูเล่านิทานเรื่อง “ชุมชนสีขาว”
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนเห็นอะไร ตัวละครในเรื่องนี้มีใครบ้าง และมีหน้าที่ทำอะไร?
 เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ฟังจากนิทานเรื่อง “ชุมชนสีขาว”
ใช้ :
นักเรียนวาดภาพตัวละครในนิทานชุมชุนสีขาว
วันอังคาร ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนอยากเรียนรู้เรื่องอะไร?” “ทำไมถึงอยากเรียนรู้เรื่องนี้?
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่าชื่อหน่วย ที่น่าสนใจควรเป็นอย่างไร?
เชื่อม :
- ครูแจกกระดาษการ์ดให้นักเรียนแต่ละคน โดยให้นักเรียนวาดภาพเรื่องที่อยากเรียนรู้ 1 เรื่อง
- ครูและนักเรียนร่วมกันจัดหมวดหมู่เรื่องที่ต้องการเรียนรู้ร่วมกัน
- นักเรียนแต่ละคนร่วมกันแสดงความคิดเห็น และร่วมกันตั้งชื่อ หน่วย โดยใช้  Blackboard  Share
ใช้ :
 นักเรียนวาดภาพ (Card & Chart) สิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้ใน Q.2/2559
วันพุธ ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูให้นักเรียนร่วมกันร้องเพลง "ชุมชนแสนสุข"
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่าในเนื้อเพลงที่ได้ฟังร้องเกี่ยวกับอะไรบ้าง?

เชื่อม :
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมสิ่งที่ได้ฟังเพลง "ชุมชนแสนสุข"
- ครูและนักเรียนร่วมพูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับชุมชนแสนสุข
ใช้ :
นักเรียนปั่นดินน้ำมันชุมชน
วันพฤหัสบดี ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูเล่าเรื่องราวชุมชนในอดีตให้นักเรียนฟัง
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่าชุมชนในอดีตตั้งแต่นักเรียนยังไม่เกิดน่าจะเป็นอย่างไรแล้วในปัจจุบันนี้เป็นอย่างไร”? 
 เชื่อม :
 ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวชุมชนในอดีต
 ใช้ :
นักเรียนวาดภาพชุมชนในอดีต


วันศุกร์ 1 ( ชั่วโมง )
ชง :
ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “ในสัปดาห์ที่ 2 นี้นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง / เรียนรู้อย่างไร
เชื่อม :
ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้
ใช้ :
นำเสนอชิ้นงานสิ่งที่รู้แล้ว สิ่งที่อยากเรียนรู้

ภาระงาน
- พูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองรู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้เกี่ยวกับชุมชน
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดหมวดหมู่เกี่ยวกับสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนิทานที่ได้ฟัง
ชิ้นงาน
- วาดภาพสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้
- วาดภาพตัวละครในนิทานชุมชุนสีขาว
- ปั้นดินน้ำมันชุมชนของหนู


 ความรู้
สามารถแสดงความคิดเห็น และอธิบายสิ่งที่ตนเองรู้และต้องการรู้เกี่ยวกับร่างกาย  โดยให้เหตุผลอ้างอิง เพื่อสร้างความเข้าใจของตนเองได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- เลือกใช้เครื่องมือ เช่น ดินสอ สี กระดาษ ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
- สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและดูแลตนเองได้
ทักษะการคิด
 - คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการฟังนิทาน รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
-  สามารถอธิบายให้เหตุผลเกี่ยวกับสิ่งที่ตนรู้และอยากเรียนรู้
   - คิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรูได้ อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
สามารถค้นหาข้อมูลจากการสอบถาม ครู ผู้ปกครองหรือผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจ
คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
   - มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน
    - ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน                                                                        กิจกรรมการเรียนรู้ภาพชิ้นงาน

สิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้เกี่ยวกับ หน่วย “ ชุมชนในอดีต 
ระดับชั้นอนุบาล 2 Quarter 2 ปีการศึกษา 2559

สิ่งที่รู้แล้ว
สิ่งที่อยากเรียนรู้
- บุญข้าวจี่      (พี่ออม)                            
- บุญกฐิน       (พี่สายไหม)
- มีคนอาศัยอยู่ในชุมชน ( พี่วันใหม่)
- ร้านค้าในหมู่บ้าน        (พี่อิม)
- สถานีรถไฟ  (พี่หนูดี , พี่ไดมอนด์)
- โรงพยาบาล  (พี่อ๋อมแอ๋ม , พี่หนูยิ้ม)
- บุญผ้าป่า ( พี่ข้าวหอม)
- ประเพณีสงการนต์  (พี่พลอย)
- ประเพณีออกพรรษา  (พี่ใบพลู)
- ชาวนา    (พี่อุ้ม)
- แม่น้ำ      (พี่จินจู)
- ประเพณีเข้าพรรษา   (พี่สาว)
- มีหมู่บ้าน  (พี่กาย , พี่อิ่มบุญ)
- โรงเรียน  ( พี่แสตมป์ )
- ผู้ใหญ่บ้าน ( พี่น๊อต , พี่ภูมิ)
- วัด   (พี่กร)
- สถานีตำรวจ  (พี่โช๊ค)
- ตลาด  (พี่กาแฟ , พี่ฮิว)
 - ประเพณีแห่เทียน  (พี่เพลง)
- ทำไมต้องมีวัด  (พี่แสตมป์)
- ไม่ไม่ต้องทำขนมไปทำบุญ  (พี่น๊อต)
- ทำไมต้องมีการละเล่น   (พี่ออม)
- ทำไมต้องมีการดำนา (พี่ภูมิ , พี่กาแฟ)
- คนเดินทางไปมาด้วยอะไร  (พี่สายไหม)
- ทำไม่ต้องเล่นสงกรานต์   (พี่พลอยใส)
- ทำไมต้องเรียกว่าชุมชน (พี่หนูดี)
- ทำไมต้องมีบุญต่างๆไป  (พี่อ๋อมแอ๋ม)
ทำไมต้องทำบุญ  (พี่ข้าวหอม)
- ทำไมตอนสงกรานต์ต้องรดน้ำคนแก่  (พี่พลอย)
- ทำไมต้องมีการบวชนาค  (พี่ใบพลู)
- ทำไมคนยาย คุณตา ชอบไปวัด  (พี่อุ้ม)
- ทำไมต้องมีโรงพยาบาล  (พี่อิ่มบุญ)
- ทำไมคนเราต้องเรียกว่าหมู่บ้าน  (พี่หนูยิ้ม ,พี่ฮิว)
- ทำไมต้องปลูกป่า  (พี่กาย)
- ทำไมต้องมีแห่เทียน  (พี่เพลง)
- ทำไมต้องเรียกว่าออกพรรษา  (พี่ไดมอนด์)
- ทำไมต้องเรียกศาลตาปู่  (พี่โช๊ค)
- ใครเป็นคนตั้งชื่อหมู่บ้าน  (พี่กร)
- ใครพาเรียกชื่อว่าชุมชนในอดีต  (พี่อิม)
- ทำไมต้องมีสระน้ำในหมู่บ้าน  (พี่จินจู)
- ทำไมต้องมีชื่อหมู่บ้าน  (พี่วันใหม่)1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกหลังการสอน
    สัปดาห์ที่สองนี้พี่ๆ อนุบาล 2 ได้เลือกสิ่งที่ตัวเองอยากเรียนรู้โดยใช้เครื่องมือ Card and Chart วาดภาพสิ่งที่ตัวเองอยากเรียนรู้ และสิ่งที่เด็กๆ อยากเรียนรู้ หลังจากนั้นทุกคนช่วยกันตั้งชื่อโครงงาน และให้ยกมือเลือกชื่อที่ชอบที่สุด พี่ๆ อนุบาล 2 ได้ตั้งชื่อ หน่วยการเรียนรู้ 2 ชื่อ 1. ชุมชนน่าอยู่ 2.ชุมชนในอดีต หลังจากที่ตั้งชื่อการเรียนรู้แล้ว พี่ๆ อนุบาล 2 ได้ช่วยกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับชื่อหน่วยการเรียนรู้อีกครั้งเพื่อให้ได้ชื่อหน่วยการเรียนรู้ และพี่ๆ ก็ได้ชื่อหน่วยการเรียนรู้“ชุมชนในอดีต” ต่อมาทุกคนได้บอกสิ่งที่รู้แล้ว และสิ่งที่อยากรู้เกี่ยวกับชุมชน ซึ่งทุกคนตอบได้ดีมากๆ เช่น พี่ออม : บุญข้าวจี่ พี่เพลง : ประเพณีแห่เทียน พี่สายไหม : บุญกฐิน พี่วันใหม่: มีคนอาศัยอยู่ในชุมชน พี่อิม : ร้านค้าในหมู่บ้าน พี่ข้าวหอม : ทำไมต้องทำบุญค่ะ พี่อุ้ม : ทำไมต้องมีคนไปบวชนาคค่ะ พี่อิม : ต้องเรียกว่าหมู่บ้านหรือชุมชน พี่แสตมป์ : ทำไมต้องมีวัด ในสัปดาห์นี้พี่ๆ ทุกคนตั้งใจทำกิจกรรมและบอกสิ่งที่พี่ๆรู้แล้วและอยากเรียนรู้ได้เยี่ยมมากค่ะ

    ตอบลบ