เป้าหมาย (Understanding Goal):

เป้าหมาย (Understanding Goal):นักเรียนเข้าใจ และรับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับชุมชน รวมถึงบุคคลและสถานที่ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าใจบทบาท หน้าที่ และความสัมพันธ์ของอาชีพต่างๆ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมและคุ้มค่า ชื่นชม ยินดี ยอมรับความแตกต่างของแต่ละบุคคล เคารพและให้เกียรติผู้อื่น ตลอดจนมีเจนคติที่ดีต่ออาชีพต่างๆ


Week1

เป้าหมายรายสัปดาห์  : สามารถแสดงความคิดเห็น และอธิบายสิ่งที่ตนเองสนใจและอยากเรียนรู้โดยให้เหตุผลอ้างอิง เพื่อสร้างความเข้าใจของตนเองและเลือกสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้
Week
lnput
Process
Output
Outcome
1


โจทย์ :
- สร้างแรงบัลดาลใจ
- ปรับตัว
- Key  Questions
 นักเรียนอยากเรียนรู้เรื่องอะไร? ทำไมถึงอยากเรียนรู้เรื่องนี้ ?
เครื่องมือคิด
Brainstorms :
- ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้พบเห็นจากการเดินสำรวจและฟังนิทาน
- ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่อยากเรียนรู้
Card & Chart : เรื่องที่ต้องการเรียนรู้
Blackboard  Share : ชื่อ หน่วย
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน
ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- นิทานเรื่อง “ชุมชนของฉัน”
- คลิปวีดีโอเรื่อง สภาพแวดล้อมชุมชนในอดีตและปัจจุบัน

วันจันทร์ ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูพานักเรียนเดินสำรวจสิ่งต่างๆรอบบริเวณโรงเรียน
-ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเห็นอะไร และรู้สึกอย่างไร?
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่พบเห็นจากการสำรวจรอบๆ บริเวณโรงเรียน
ใช้ :
นักเรียนวาดภาพสิ่งที่พบเห็นจากการเดินสำรวจรอบๆบริเวณโรงเรียน
วันอังคาร ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
ครูเล่านิทานเรื่อง “ชุมชนของฉัน” เพื่อสร้างแรงบัลดาลใจอยากเรียนรู้เรื่อง เกี่ยวกับชุมชน
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนิทานที่ฟัง
ใช้ :
นักเรียนวาดภาพชุมชนของฉันจากที่ได้ฟังในนิทาน
วันพุธ ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
-  ครูและนักเรียนดูคลิปวีดีโอเรื่อง สภาพแวดล้อมชุมชนในอดีตและปัจจุบันเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนอยากเรียนรู้เรื่องชุมชนมากขึ้น
 ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด
  > ชุมชนในอดีตและปัจจุบันเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรบ้าง?
เชื่อม :
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับเรื่องที่ดู
- ครูและนักเรียนระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชุมชนในอดีตและปัจจุบัน
ใช้ :
 นักเรียนวาดภาพระบายสีชุมชนในอดีตและปัจจุบันจากที่ได้ดูในคลิปวีดีโอ
วันพฤหัสบดี ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูเล่านิทานเรื่อง “ชุมชนน่าอยู่” เพื่อให้นักเรียนรู้เกี่ยวกับชุมชนและอยากเรียนรู้เพิ่มขึ้น
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่าชุมชนน่าอยู่ต้องเป็นอย่างไร?”
เชื่อม :
- ครูและนักเรียนระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับนิทานที่ได้ฟัง
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับชุมชนน่าอยู่
ใช้ :
 นักเรียนประดิษฐ์การ์ดวันแม่

วันศุกร์ (ชั่วโมง)
หยุดวันเฉลิมพรชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถภาระงาน
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเดินสำรวจโรงเรียน
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนิทานที่ฟัง
- พูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดูจากคลิปวีดีโอเกี่ยวกับชุมชนในอดีตและปัจจุบัน
ชิ้นงาน
- วาดภาพสิ่งที่พบเห็นจากการเดินสำรวจรอบๆบริเวณโรงเรียน
- วาดภาพระบายสีชุมชนในอดีตและปัจจุบัน
- ปั้นดินน้ำมันชุมชนของฉันจากที่ได้ฟังในนิทาน
- ประดิษฐ์การ์ดวันแม่
ความรู้
สามารถแสดงความคิดเห็น และอธิบายสิ่งที่ตนเองสนใจและอยากเรียนรู้โดยให้เหตุผลอ้างอิง เพื่อสร้างความเข้าใจของตนเองและเลือกสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- เลือกใช้เครื่องมือ เช่น ดินสอ สี กระดาษ ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
- สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและดูแลตนเองได้
ทักษะการคิด
 - คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเดินสำรวจและการฟังนิทาน รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
-  สามารถอธิบายให้เหตุผลเกี่ยวกับสิ่งที่ตนอยากเรียนรู้ได้
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้
ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่มและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
สามารถค้นหาข้อมูลจากการสอบถาม ครู ผู้ปกครองหรือผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจ
คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
- มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน 
   - ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน


ภาพกิจกรรมการเรียนรู้


ภาพชิ้นงาน

1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกหลังการสอน
    ในสัปดาห์แรกของการเปิดเรียนใน Q.2/59 พี่อนุบาล 2 ต่างก็มีเรื่องราวมาเล่าให้กับคุณครูและเพื่อนๆได้ฟังถึงประสบการณ์ดีๆในช่วงปิดเทอมที่ผ่านมา พี่ๆ ได้เดินสำรวจบริเวรรอบๆ โรงเรียน ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนเห็นอะไร รู้สึกอย่างไร ? พี่อ๋อมแอ๋ม : เห็นต้นข้าวเล็กๆ เต็มเลยค่ะ พี่น๊อต : เห็นคุณลุงกำลังให้อาหารพี่ไก่ครับ พี่หนูยิ้ม: เห็นไข่หอยเซอรรี่ค่ะ พี่กร: เห็นพี่เป็ดเล่นน้ำครับ พี่หนูดี : น้ำกำลังท่วมต้นของพี่ข้าวค่ะ ในสัปดาห์แรกเป้นการปรับตัวสร้างแรงและทบทวนวิถีของพี่ๆ อนุบาล 2 หลังจากเดินสำรวจรอบๆ โรงเรียนเสร้จแล้ว ครูให้นักเรียนวาดภาพระบายสีจากสิ่งที่ได้พบเห็นจากการเดินสำรวจ วาดภาพระบายสีวันแรกที่หนูมาเรียนที่พบเจอในวันเปิดเรียน ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด "นักเรียนเห็นอะไรอีกในห้องเรียนของเรา " พี่ไดมอนด์ : เห้นที่บอดร์ที่ครูทำไว้เป็นรูปสถานที่ต่างๆ ครับ พี่กาแฟ : ผมว่าเราจะต้องเรียนเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆ ใช้ไหมครับ พี่พลอยใส : เป็นหมู่บ้านแล้วก็โรงเรียนค่ะ พี่วันใหม่ : สถานที่ต่างๆ ค่ะเพราะว่าเห็นในห้อเรียนเราค่ะ พี่อนุบาล 2 ได้สังเกตเกี่ยวกับเรื่องของตนเองที่จะได้เรียนรู้ใน Q . 2 ได้ปั่นดินน้ำมันเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆ ในชุมชนที่นักเรียนรู้จักในสัปดาห์แรกของการเปิดเรียนพี่ ๆ อนุบาล 2 สนุกสนามกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นตลอดทั้งสัปดาห์ รู้เวลามากขึ้นและดูแลตัวเองได้เยี่ยมมากค่ะ

    ตอบลบ